Make your own free website on Tripod.com

ŞEYH MUSTAFA EL-FÂNÎ VE UVEYSİYYE HİLAFETİ

Ceddimiz İsmail Fakirullah Hz.lerinin Uveysiyye tarikatı halifeliği Abdulkâdir-i sâni Hz.lerinden oğlu, büyük âlim Şeyh Mustafa Hz.lerine geçti. Şeyh Mustafa Hzleri H. 1135-M.1723 yılında Tillo’da dünyaya geldi. Tahsilini babası ve ağabeyi Şeyh Hamza’nın yanında gördü. Dedesi İsmail Fakirullah hz.leri vefat ederken onbir yaşında olan Şeyh Mustafa, Onun Sevgi ve iltifatına nail olmuş ilerde de manevi füyüzâtı çok âli bir zat alacağına defalarca işaret buyurmuştu.

Babası Şeyh Abdulkadir’in vefatından sonra, İbrahim Hakkı Hz. leri rüyasında İsmail Fakirullah Hz.lerini görür. Mürşidi kendisine şu emri verir:

- Molla İbrahim, aziz torunum Mustafa’ya selamımı ilet. Kendisini halife ve Vekil kıldığımı, her zaman da onun yardımcısı olacağımı bildir. Yüce Allah’ın ona ihsan edeceği ilham üzere davransın. Rabbimden dileğim odur ki; yardımcısı olur ve onu ulvî bir makama ulaştırır.

Gördüğü rüyayı emir telakki eden İbrahim Hakkı Hz.leri, rüyayı şeyhinin tüm ailesine de anlatır ve şeyh Mustafa’nın elinden tutup Gavs-i azam Şeyh İsmail Fakirullah Hz.lerinin irşad postuna oturtur.

Şeyh Mustafa Hz.leri, halifeliği boyunca, ilim ve irşad hizmetlerinin görülmesine çok önem verdi. Bu arada, bölgenin emirliğini yapan Şirvan beğinin kendisine hediye ettiği bir çok arazi ve köyü, kurduğu medrese ve hayır müesseselerine vakf etmiştir.

Şeyh Mustafa Hz.leri uveysî dergahının hilafetini, kardeşinin oğlu ve aynı zamanda damadı olan gavsul- Memduh Hz.lerine tevdi etti.

Âlim ve fadıl büyük veli şeyh Mustafa El-Fâni Hz.leri H. 1213 yılının Zilhicce ayında hakkın rahmetine kavuştu. İsmail Fakirullah Hz.lerinin türbesinde Medfundur.

Geri